ריבית הפריים היום

ריבית הפריים היא ריבית הנקבעת בידי הבנקים ומשמשת בסיס לתמחור הלוואות בריבית משתנה שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין. ריבית הפריים בישראל צמודה לריבית בנק ישראל, וגבוהה ממנה ב- 1.5% (כלומר, אם ריבית בנק ישראל עומדת על 0.1%, גובה ריבית הפריים הוא 1.6%).

אם ריבית הפריים כיום עומדת על 1.6%, והבנק הציע לכם מסלול פריים בנוסחה P-0.4%, הריבית השנתית שלכם במסלול זה תעמוד על 1.2%. חשוב לזכור כי ריבית הפריים משתנה בהתאם לשינויים בריבית בנק ישראל, ולכן גם הריבית שלכם במסלול הפריים תשתנה לפי הנוסחה שקיבלתם מהבנק. תוכלו לקרוא במאמר משכנתא בריבית פריים על המסלול וגם לבדוק במחשבון המיוחד איך שינוי בריבית ישפיע על ההחזרים שלכם.

עד אפריל 2017 בנק ישראל נהג לפרסם את הריבית 12 פעמים בשנה (פעם בחודש), ומאז הוא מפרסם אותה רק 8 פעמים בשנה (פעם בחודש וחצי), בהתאם לנהוג בקרב בנקים מרכזיים בעולם. לכן, גם תוקף ריבית הפריים אינו חודש אחד אלא חודש וחצי.בענף המשכנתאות מקובל לתת ריבית נמוכה מהפריים לצורך רכישת דירה. נייר מדיניות שכתבו בוגרים של המרכז הבינתחומי המליץ להגביל את הבנקים המסחריים למתן משכנתאות בלא פחות מריבית פריים - בדרך זו, סבורים הכותבים, בנק ישראל יוכל לשנות את ריבית הבנק המרכזי עם מינימום השפעה על ריבית המשכנתא. באמצעות הטלת מגבלה זו, הבנק יגביר את היציבות הפיננסית בעת קביעת הריבית על-ידי הוועדה המוניטרית.