מילון משכנתא


ערבות

התחייבות של גורם כלשהו לפרוע את החוב של אדם אחר כלפי צד שלישי, במידה שהוא לא יוכל לפרוע בעצמו את ההתחייבות.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא