מילון משכנתא


ריבית

סכום הכסף הנוסף שמשלם הלווה לבנק תמורת הזכות שנותן הבנק להשתמש בסכום כסף מסוים למשך תקופה מסוימת. ריבית היא מחיר הכסף, ושיעורה מתבטא באחוזים לשנה.

ריבית דריבית: ריבית מצטברת אשר מחושבת על הקרן וגם על הריבית שהצטברה בתקופה הקודמת.

ריבית נומינלית: ריבית הנקובה במסמכי ההלוואה ללא התחשבות בהצמדה למדד. לדוגמא, פיקדון בגובה 100,000 ש"ח בריבית נומינלית שנתית של 5%, ייתן לנו בסוף שנה 5,000 ש"ח. אולם, בהתחשב בעליית מדד שנתית בשיעור של 3%, ערכו הריאלי של הכסף בידינו יעלה רק ב-2%, כלומר כוח הקנייה הריאלי שלנו יגדל רק ב-2,000 ש"ח.

ריבית ריאלית: ריבית נומינלית המותאמת לשינוי במדד, כלומר לוקחת בחשבון את שחיקת ערך הכסף כתוצאה מאינפלציה. היא מודדת בכמה עלה כוח הקניה שלנו בפועל, ומהווה את הפער בין הריבית הנומינלית לשיעור האינפלציה. לדוגמא, הריבית הריאלית שנקבל במידה שהריבית הנומינלית היתה 6% בשנה שבמהלכה המדד עלה בשיעור של 4%, היא רק 2%.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא