מילון משכנתא


ריבית קבועה

ריבית הנקבעת בתחילת ההלוואה, ונשארת כזו עד סוף תקופת ההלוואה. הלוואה כזו צמודה למדד המחירים לצרכן, והריבית אינה מושפעת משינויים שיחולו במהלך תקופת ההלוואה.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא