מילון משכנתא


גוש / חלקה

קוד מספרי המזהה נכס מקרקעין. שטח המדינה מחולק לגושים וכל גוש מחולק לחלקות/מגרשים. חלקה המוגדרת בית משותף תחולק לתת-חלקות, שיקבלו מספר סידורי.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא