שלבים בקבלת משכנתא: תכנון פיננסי > הכרת מרכיבי המשכנתא > קריטריונים לקבלת משכנתא > אישור עקרוני > בחירת בנק למשכנתאות > מתן בטחונות לבנק > בחירת מסלול המשכנתא > תשלומים נילווים > שינויים במשכנתא

שינויים במשכנתא

משכנתא אינה חתונה קתולית ואפשר לעשות בה שינויים: להקטין את התשלומים החודשיים או לשנות את פריסתם. פעולות עיקריות שניתן לבצע:

מיחזור - פדיון המשכנתא הנוכחית ונטילת משכנתא זולה יותר בתנאים חדשים במקומה. המחזור כדאי בדרך כלל כאשר הריבית במשק נמוכה באופן משמעותי ביחס לריבית בהלוואה הקיימת, או כאשר יכולת ההחזר של הלווה השתנתה, והוא מעוניין להגדיל או להקטין את גובה התשלום החודשי.

גרירה - שיעבוד נכס חלופי במקום הנכס הממושכן.
מיועדת לבעל דירה שטרם סילק את ההלוואה הקיימת, ומעוניין לקנות דירה אחרת. הוא מוכר את דירתו הישנה ו"גורר" את החוב הישן לדירה החדשה. השעבוד יועבר מהדירה הישנה לדירה החדשה לפי הקריטריונים המקובלים בבנק ובתנאי שהבנק יקבל ביטחונות מספקים ביחס לדירה הנרכשת. עוד על גרירת משכנתא.

פירעון מוקדם - החזר של המשכנתא (כולה או חלקה) לפני מועד סיומה.

טיפ: בעת רכישת בית מיד שנייה, יש לדרוש מן המוכר אישור מן הבנק שלו על הסרת השעבוד לאותו נכס. אישור זה נועד לאפשר לכם לשעבד את הנכס לבנק שלכם, ובלעדיו לא תוכלו לקבל את ההלוואה הדרושה לרכישת אותו נכס.