משכנתאות - נתונים סטטיסטיים

גודל טקסט גודל גופן רגיל גודל גופן גדול גודל גופן גדול מאד

נתונים סטטיסטיים

מנתוני מדד יכולת רכישת הדירה של מכון אלרוב לחקר הנדל"ן עולה כי התשלום החודשי הנדרש בגין החזר הלוואת משכנתה לרכישת דירת 4 חדרים ממוצעת בישראל (בשיעור מימון של 70%) עמד ברבעון השלישי של שנת 2016 על כ- 7,200 ₪.

לפי נתוני בנק ישראל, בין אפריל 2011 לספטמבר 2016 גובה המשכנתה הממוצע עלה מ- 568,000 ₪ ל- 678,000 ₪, והתקופה הממוצעת לפירעון התארכה מ- 20.4 שנים ל- 21.5 שנים. כמו כן, החשיפה של הבנקים לנדל"ן ומשכנתאות עלתה מאוד והגיעה ל- 45% מהאשראי בשנת 2016, לעומת 40% בשנת 2011 ו- 33% בשנת 2006.

על פי סקר הוצאות משק הבית לשנת 2015 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 39.9% מבין הגרים בדירות בבעלות שילמו משכנתה, וההחזר החודשי הממוצע של המשכנתה היה 3,260 ש"ח.
התשלום הממוצע על משכנתה בעשירון העליון גבוה פי 3.7 מהתשלום הממוצע על משכנתה בעשירון התחתון.

סקר הוצאות משק הבית על משכנתה

שיעור בעלי הדירות מכלל האוכלוסייה עמד על 67.6%.

באשקלון אחוז משקי הבית הגרים בדירות בבעלות ומשלמים משכנתה היה הגבוה ביותר, 62.7%.

דוח בנושא מאפייני דיור של צעירים שהוכן על ידי מכון ציגלמן עבור משרד הבינוי והשיכון, העלה, בין היתר, ארבעה רכיבים ממוצעים של מימון דירה: חיסכון עצמי (25%), מתנה או ירושה (24%), משכנתה (48%), ומקורות אחרים (3%). כמו כן נמצא כי הוצאות המשכנתה הממוצעות של נשואים בעלי דירה מהוות בממוצע כ- 31% מהכנסתם נטו.

על פי דוח מימון הפעילות במשק: המקורות והשימושים, החוב לדיור של משקי הבית בארץ עלה באופן מתון בשנים 2015–2007 למרות עלייה מהירה של מחירי הדירות בתקופה זו. הגידול האיטי של יתרת החוב לדיור נובע מהמגבלות שהטיל בנק ישראל על המינוף של נוטלי משכנתאות בשנים האחרונות.

סקר האוריינות הפיננסית שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2012) הצביע על מקורות המידע המרכזיים להתייעצות בעת לקיחת משכנתה: הבנק למשכנתאות (75%), חברים וקרובי משפחה (9.5%), יועץ מקצועי אחר (7%).

תנודתיות הריבית

ריבית ומצב בטחוני

בעולם

Mortgage Debt Outstanding - יתרות המשכנתאות בארה"ב

Residential mortgage credit - נתונים על משכנתאות בקנדה

Mortgage lending statistics – נתונים על משכנתאות בבריטניה